Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /www/ivillrun.sswebplus.net/gallery_view.php on line 10
빌런 - 직접 발로뛰는 100% 리얼 실사
㎡ = 평 
평 = ㎡ 
880 명
366,957 명
 
닉네임 문한수차장 조회 조회:30
제목 부평구 부평동 에서 소중한 내집마련을 하신 고객님 계약후기입니다 ~^^
내용


<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt; color: #ff0000"><b>【 고객님의 프라이버시를 위해 고객님들 얼굴에 모자이크 처리하였습니다^^ 】</b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>안녕하세요~!!!!!! 고객님의 소중한 집을 찾을 때까지 미친 듯이~~~~~</b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>오늘도 뛰어다니는 <span style="color: #ff0000">빌런</span> <span style="color: #0000ff">문 차장</span>입니다!!!!!</b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>『오늘은!! 인천시 부평구 부평동에서 소중한 내 집 마련에 성공하신 고객님의 계약 후기입니다』</b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>바쁜 직장 속에 쉬시는 날에도 빌런 문 차장을 찾아주셔서 감사합니다!!!!!</b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>오늘 만나 뵌 『 고객님은 현재 사업을 하시며 가족은 총 5분이셨습니다 』</b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>고객님이 원하시는 조건을 처음 문의를 주실 때 하나하나 꼼꼼히 체크 후 고객님의 원하시는 조건에 </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>마음에 드는 집을 찾아드리기 위해~ 문의하신 지역 인천지역의 </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>넓은 4룸 가장 최적에 현장을 찾아드리기 위해!!! </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>문의 후 바로 인천지역으로 달려가는 문 차장입니다!!!!!!! </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>고객님을 만나는 당일까지 이사성수기로 인해 </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>다시 한 번 잔여체크후 </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>고객님을 인천 작전동 에서 처음 뵙게 되었습니다!! </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>고객님을 뵌 후 오늘 보는 집에 대한 코스를 안내해 드린 후 인천 작전동 현장을 </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>가장 먼저 안내해드렸습니다!! </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>고객님이 집을 한번 보신 후 위치는 정말 마음에 들지만 </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>더 큰 집이었으면 좋겠다고 말씀을 해주셨습니다.</b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>고객님의 말씀을 듣고 주변 넓은 4룸을 다시 한 번 위치를 알려드린 후</b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span lang="EN-US" style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b> 다시 한 번 현장을 안내해드렸습니다!!</b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>고객님이 현장에 집을 안내를 드리면서 현재 집에 대한 </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>장단점과 고객님이 가장 중요한 부분 자녀 등하교 가능한</b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>위치 거리를 다시 한 번 설명을 드렸습니다.!! </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 130%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>고객님이 부평동 집을 보시자마자!! 이집 정말 마음에 든다고 하셨습니다. </b></span></p>
<p class="바탕글" style="text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="text-align: center"><b><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt">넓은 4룸은 물론!! 넓은 테라스를 보시면서 정말 마음에 든다 고하셨습니다!!</span>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>다시 한 번 문 차장과 함께!! 집에 대해서 장단점 위치 등에</b></span></p>
<p class="바탕글" style="text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>대해서 꼼꼼히 체크를 해 드린 후 계약을 진행하셨습니다!! </b></span></p>
<p class="바탕글" style="text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>처음 계약 후 마음에 드는 집을 찾았다고 정말 좋아하셨습니다. </b></span></p>
<p class="바탕글" style="text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>고객님 부부와 자녀(딸)분이 나오셨는데 정말 처음부터 끝까지 </b></span></p>
<p class="바탕글" style="text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt"><b>배려를 해주신 정말 따뜻한 가족 고객님이셨습니다!! </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 120%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 120%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt; color: #333333"><b>마지막까지 모셔다 드리고 헤어질 때까지 정말 친절한 고객님 </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 120%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 120%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt; color: #333333"><b>쉬는 날에도 집 보시느라 정말 고생하셨습니다!!</b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 120%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 120%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt; color: #333333"><b>좋은 집 계약하신 만큼 앞으로 가족 분들과 함께 </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 120%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 120%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt; color: #333333"><b>행복하게 건강하게 지내셨으면 좋겠습니다.^^</b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 120%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 120%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt; color: #333333"><b>앞으로 하시는 사업 더욱더 잘되시길 바랍니다!!!!! </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 120%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 120%; text-align: center"><span style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt; color: #333333"><b>언제나 고객님의 소중한 소중한 내 집 미련을 위해 </b></span></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 120%; text-align: center"><b>&nbsp;</b></p>
<p class="바탕글" style="line-height: 120%; text-align: center"><span lang="EN-US" style="font-family: 나눔고딕; font-size: 9pt; color: #333333"><b>24시간이 부족하도록 뛰어다니는 <span style="color: #ff0000">빌런</span> <span style="color: #0000ff">문 차장</span>이었습니다^^ </b></span></p>

㈜빌루션컴퍼니     [01604]   서울 노원구 동일로1701 희성오피앙 3층   대표전화 : 02-935-4924  | 팩스 : 02-935-4923 
이메일 : villution@villution.com    | 사업자등록번호 : 814-88-00770  | 대표 : 김길중 
Copyrightⓒ 2020 vill-run.com. All Rights Reserved.

관리자모드
홈페이지제작전문-상상웹플러스